Sisäpiirihallinto

Merus Power noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”), arvopaperimarkkinalakia, niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on oma erillinen sisäpiiriohje, joka sisältää toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista.

Merus Powerin sisäpiirivastaavana ja sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimii yhtiön talousjohtaja.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Merus Power julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi tehdä päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;
c) yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiirintiedon mahdollisimman pian.

Jos Merus Power päättää edellä esitetyillä perusteilla lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan ja pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa. Yhtiö ilmoittaa kaikille sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille siitä seuraavista oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä velvoitteista (mukaan lukien sisäpiirikauppojen kielto ja sisäpiiritiedon ilmaisukielto) ja mahdollisista sanktioista kirjallisesti sähköpostilla.

Suljettu ajanjakso

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä (kaupankäyntirajoitus). Kaupankäyntirajoitus päättyy asianomaisen tiedotteen julkistamiseen.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.