Tiedonantopolitiikka

Merus Power Oyj:n tiedonantopolitiikka

Merus Power noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Helsingin Pörssin ja First Northin, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First Northissa listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Listayhtiönä Merus Power Oyj:llä (”Merus Power” tai ”Yhtiö”) on velvollisuus tarjota sijoittajalle sisällöltään riittävän luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa sijoituspäätösten tekemiseksi. Yhtiö on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti, samanaikaisesti, johdonmukaisesti ja viivytyksettä olennaiset ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä toiminnallisesta tuloksesta perustellun arvion tekemiseksi Yhtiöstä ja sen rahoitusvälineistä.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 21.5.2021 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita Merus Power noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhtiön viestinnän keskeisiä periaatteita ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys.

Vastuualueet

Yhtiön hallitus vastaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, puolivuosikatsausten sekä mahdollisten tulosvaroitusten julkistamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitus vastaa Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen edellyttämien tietojen, kuten yhtiökokouskutsun tai uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevan päätöksen, julkistamisesta.

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien yhtiötiedotteiden julkistamisesta. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat muun muassa merkittävät yhteistyösopimukset, yritysjärjestelyt tai investoinnit, jotka täyttävät kokonsa tai strategisen merkityksensä puolesta sisäpiiritiedon kriteerit. Toimitusjohtaja vastaa myös johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisesta. Toimitusjohtaja hyväksyy lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

Tiedotteet ja lausunnot

Yhtiötiedotteet

Yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi tilinpäätös, puolivuosikatsaukset sekä Yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto, kuten Yhtiön strategian kannalta keskeiset asiat, olennaiset muutokset taloudellisissa tai tulevaisuuden näkymissä, merkittävät sopimukset tai muut liiketoiminnan tapahtumat, jotka poikkeavat normaalista liiketoiminnasta joko suuren arvonsa tai strategisen merkityksenä vuoksi, sekä äkilliset ja olennaiset taloudellisen tilanteen muutokset. Lisäksi yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi Yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet, muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Yhtiötiedotteet toimitetaan kotimaisille keskeisille tiedotusvälineille samanaikaisesti Yhtiön kulloinkin käyttämän tiedotteiden jakelupalvelun kautta. Kaikki tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös Yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi ja englanti.

Lehdistötiedotteet

Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Lausunnot

Yhtiön liiketoimintaa, taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevia mahdollisia lausuntoja antavat Yhtiön toimitusjohtaja.

Tulevaisuudennäkymät ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiö esittää arvion tulevaisuudennäkymistään taloudellisen raportointinsa yhteydessä. Tulevaisuudennäkymiä koskevien arvioiden on oltava perusteltuja, ja niiden lähtökohtana olevat perusteet on esitettävä. Tulevaisuudennäkymien laadinnassa on noudatettava asianmukaista huolellisuutta.

Jos Yhtiö esittää taloudellisen raportointinsa yhteydessä taloudellisia tavoitteita, Yhtiö esittää selostuksen yhteydessä myös aikajänteen, jonka puitteissa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen pyritään.

Yhtiö tiedottaa mahdollisista muutoksista aiemmin julkistamiinsa taloudellisiin tavoitteisiin taloudellisen raportointinsa yhteydessä tai erikseen yhtiötiedotteella.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi Yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.