Tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Merus Power Oyj (”Merus Power” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelee osakkeenomistajien, yhtiön tiedotteiden tilaajien, internet-sivujen vierailijoiden sekä yhteistyökumppanien edustajien henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi vain sovellettavan tietosuojaa ja yksityisuudensuojaa koskevan lainsäädännön sekä hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa myös niistä velvoitteista, joita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä. 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan kulloinkin voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).

Sivustomme voi sisältää linkkejä, jotka johtavat muiden organisaatioiden verkkosivustoille ja -palveluihin, joita emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön, joten on suositeltavaa erikseen tutustua kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin.

Kuka käsittelee tietojasi?

Merus Power Oyj: y-tunnus 2230775-9

Osoite: Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia

Sähköposti: meruspower@meruspower.com

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: meruspower@meruspower.com

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista henkilön voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Henkilötietoja ovat kaikki luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot. Keräämme vain tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Mikäli olet osakkeenomistajamme, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja, kuten:

• osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi

• henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus

• yhteystiedot

• maksutiedot

• verotustiedot

• osakkeiden lukumäärä osakelajeittain

• arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu

• tiedot yhteisomistajista

• muita arvo-osuusjärjestelmän mukaisia muita tietoja.

Mikäli olet tiedotteidemme tilaaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Sähköpostiosoite

Jos olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Työnantajayritys / -organisaatio

• Asema yrityksessä tai organisaatiossa/työtehtävä

• Viestintä kanssasi

• Tiedot tapaamisistamme

Mikäli vierailet verkkosivustollamme sijoittajat.meruspower.fi käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät.

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Osakkeenomistajien tietojen käsittely perustuu osakeyhtiölakiin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja niiden omistajista osakasluetteloa.

Mikäli olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi edustamasi yrityksen ja sopimussuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella.

Mistä saamme henkilötietosi?

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos olet osakkeenomistaja, keräämme tietojasi myös arvo-osuusjärjestelmästä. Voimme saada tietojasi myös edustamaltasi yritykseltäsi tai yhteistyökumppaniltamme. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Osakasluettelon tiedot ovat osakeyhtiölain perusteella julkisia. 

Jos maistraatti on määrännyt osakkeenomistajaa koskevien tietojen luovutusrajoituksen (ns. turvakielto) ja rajoituksesta on ilmoitettu meille tai tilinhoitajalle, osakkeenomistajasta osakasluetteloon merkitty kotikunta, osoite ja muun yhteystieto luovutetaan vain viranomaiselle.

Voimme luovuttaa Verohallinnolle verotuksen toimittamista varten tarvittavia omistus- ja maksutietoja. Tietoja voidaan myös muuten luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä myös seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

• IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat
• viestintäpalveluiden sekä tiedotteiden jakelupalvelun tarjoajat
• verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat
• tietopalveluiden tarjoajia

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun henkilötietoa ei enää tarvita, sen käsittelylle ei ole perustetta, henkilötieto poistetaan rekistereistä kohtuullisessa ajassa. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyssä?

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja, sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Mikäli haluat tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, on sinun esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle rainer.antila@meruspower.com.

Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä rekisterinpitäjän rainer.antila@meruspower.com.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus henkilötietojen siirtämiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. 

Oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä varten annettu suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen

Sinun oikeuksiasi koskevat pyynnöt tehdään sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen alussa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Suomessa tietosuojan valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Miten varmistamme tietoturvan henkilötietojesi käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Palveluidemme kehittämisen myötä voi olla tarpeellista tekemään muutoksia sekä päivittää tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.