Markkinat

Energiamarkkinoiden globaali murros tukee kasvuamme

Energiamarkkinoilla on meneillään merkittävä rakenteellinen murros, jossa uusiutuvien energialähteiden rooli kokonaisenergiantuotannosta on nousemassa yhä merkittävämpään rooliin. Murroksen taustalla vaikuttavat muun muassa kansainväliset ilmastotavoitteet ja -politiikat, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutoksen kiihtymistä sekä vähentämään teollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasuja.

Samalla teknologinen kehitys kiihdyttää energiamurrosta laskemalla uusiutuvan energian käyttöönottokustannuksia ja hajauttamalla energiantuotantoa sähköjärjestelmän eri osa-alueille.

Energiamurros aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmän hallinnalle. Sähköjärjestelmän häiriöttömän toiminnan välttämätön edellytys on jatkuva kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Energiantuotannon hajautuneisuuden kasvu lisää sähköjärjestelmän kompleksisuutta, ja siirtyminen yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden varaan aiheuttaa vaihtelevuutta sähköntuotannossa.

Näiden johdosta on yhä tärkeämpää hallita, säädellä sekä varastoida energiaa tehokkaasti, jotta kysynnän ja tarjonnan jatkuva tasapaino voidaan saavuttaa. Kansainvälisten ilmastotavoitteiden johdosta myös teollisuuden energiatehokkuus sekä päästöjen vähentäminen ovat korostuneemmassa asemassa.

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) raportin perusteella uusiutuvan energian osuuden sähköntuotannosta arvioidaan kasvavan vuoden 2018 ja 2030 välillä 26 prosentista 38 prosenttiin sekä jatkavan kasvua vuoteen 2050 asti, jolloin sen arvioidaan muodostavan noin 55 prosenttia sähköntuotannosta.1 Samalla tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetin arvioidaan kasvavan noin 1 206 gigawatista noin 3 492 gigawattiin vuosien 2018 ja 2030 välillä ja yltävän 6 908 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä.2

Merus Power toimii vahvasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla

Maailmanlaajuisten sähkövarastomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 6,5 miljardista dollarista noin 46,7 miljardiin dollariin vuosien 2019–2030 välillä, kuvastaen keskimäärin noin 19,6 prosentin vuosikasvua.3 

Sähkövarastomarkkinoiden murros antaa Merus Powerille mahdollisuuden kasvaa ja vakiinnuttaa jalansijaa suomalaisen korkean teknologian toimijana. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan markkina on nopeassa muutoksessa ja uusia potentiaalisia käyttökohteita Merus Powerin tuotteille ja ratkaisuille muodostuu jatkuvasti lisää. Yhtiön johto odottaa uusiutuvan energian yleistyvän globaalisti, sekä sähköverkossa että teollisuuslaitosten mikroverkoissa. 

Sähkövarastomarkkinoiden ohella vakaasti kasvavat sähkönlaatumarkkinat tukevat Merus Powerin liiketoimintaa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vakiintunut liiketoiminta sähkönlaaturatkaisuissa tukee yhtiön kasvua ja luo vahvan pohjan yhtiön tuotekehitykselle. 

Merus Powerille keskeiset sähkönlaadun markkina-alueet ovat staattiset synkronikompensaattorit, aktiivisuodattimet sekä staattiset loistehon kompensaattorit. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 4,2–7,9 prosenttia ja yhteenlasketun koon on arvioitu yltävän noin 3,7 miljardiin dollariin vuonna 2027.4 5 6

Sähkönlaatumarkkinan kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa automatiikan lisääntyminen ja taajuussäädettävien moottorien käytön yleistyminen sekä teollisuudessa että kiinteistöissä. 


1IRENA, 2020: Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050.
2IRENA, 2020: Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050.
3Frost & Sullivan, 2020: Market Analysis of Low and Medium Voltage Power Quality Solutions.
4Industry Research, 2021 (19.3.2021): https://www.industryresearch.co/global-gate-bipolar-transistors-statcom-sales-market-17383807
5Verified Market Research, 2021 (19.3.2021): https://www.verifiedmarketresearch.com/product/harmonic-filter-market/
6Market Study Report, 2020 (19.3.2021): https://www.marketstudyreport.com/reports/global-static-var-compensator-svc-market-size-research