Markkinat

Uusiutuvan energian markkina jatkaa nopeaa kasvua

Globaaleilla ilmastotavoitteilla ja politiikoilla, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, on kasvava merkitys maapallon tulevaisuuden kannalta. Samaan aikaan uusiutuvien energiamuotojen osuus kokonaisenergiantuotannossa on kasvussa, ja energiamarkkinat ovat suuren rakenteellisen muutoksen keskellä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA korotti vuoden 2022 raportissaan uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien ennusteita huomattavasti, koska investointivauhti uusiutuvaan energiaan on ylittänyt ennusteet erityisesti Aasiassa ja Euroopassa. IEA ennustaa, että uusiutuvan energian osuus koko sähköntuotannosta nousee 43 % vuoteen 2030 mennessä.1) IRENAn eli kansainvälisen, hallitusten muodostaman uusiutuvaa energiaa edistämään pyrkivän organisaation julkaisun mukaan maapallon tulevaisuuden kannalta maksimissaan 1,5 asteen ilmaston lämpenemisraja on elintärkeä ja sen saavuttamiseksi energiatehokkuuteen pitää investoida tulevaisuudessa paljon. Uusiutuvan energian osuuden energiantuotannosta pitäisi heidän arvionsa mukaan olla 65 % vuoteen 2030 mennessä.2) 

EU:ssa yhteisiksi tavoitteiksi on määritelty uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta 45 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen minimissään 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 1990. Euroopan ilmastolain myötä EU sitoutuu olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisenä maanosana maailmassa.3) EU:n Green Deal -investointisuunnitelma rahoittaa ja edistää uusiutuvan energian hankkeita Euroopassa.4) Energiakriisi on Ukrainan sodan aikana vauhdittanut uusiutuvan energian hankkeita.1) Uusiutuvan energian markkinan kasvuajurit ovat siis vähintään ennallaan.  

Energiamurros ja kasvavat investoinnit edellyttävät älykästä teknologiaa 

Muiden tekijöiden lisäksi myös teknologian kehitys edistää energiamurrosta alentamalla uusiutuvan energian käyttöönoton kustannuksia. Sähköntuotanto hajautuu ympäri sähköverkkoa ja uusille alueille. Tämä energiamurroksen ominaispiirre aiheuttaa haasteita ennustaa ja hallita sähköjärjestelmän tilaa. Kysynnän ja tarjonnan on oltava jatkuvasti tasapainossa. Hajautuneisuus ja uusiutuvien lähteiden vaihtelevuus lisäävät kompleksisuutta, mikä korostaa tehokkaan energianhallinnan merkitystä. On yhä tärkeämpää hallita, säädellä ja varastoida energiaa tehokkaasti, jotta kysynnän ja tarjonnan jatkuva tasapaino voidaan saavuttaa. 

Energiamurroksen seurauksena investointien sähköverkkoon ja sen joustavuuteen ennustetaan olevan 650 miljardia USD vuoteen 2030 asti ja lähes 800 miljardia USD vuoteen 2050 asti.2)  

Markkinaennusteet 

Sähkövarastomarkkinoiden kehitys on ollut myönteistä ja trendin odotetaan jatkuvan. Euroopassa arvioidaan sähkövarastojen kapasiteetin kasvavan 25 GW vuoteen 2030 mennessä ja markkinan olevan kooltaan 15 miljardia USD viimeistään jo vuonna 2027.5)  

Globaalin markkinan arvioidaan olevan vuonna 2024 51 miljardia USD ja 100 miljardia vuonna 2029. Vuotuinen kasvuennuste on 14 %.6)  

Myös sähkönlaaturatkaisujen markkinan ennakoidaan jatkavan vahvaa noin 7 %:n vuotuista kasvua. Markkinan koon ennustetaan olevan 44 miljardia USD jo vuoteen 2025 mennessä ja 70 miljardia USD vuonna 2033.7) ja 8) Ennusteet pysyvät hyvin samankaltaisina viime vuoteen verrattuna.  

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimmät markkina-alueet sähkönlaaturatkaisujen osalta ovat aktiivisuodattimet, staattiset synkronikompensaattorit ja staattiset loistehon kompensaattorit, joiden yhteenlaskettu markkinan koko oli n. 2,6 miljardia dollaria vuonna 2022 ja tämän markkinan arvioidaan kasvavan 4,4 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä. Keskeisten markkinoiden suuruuden ja kasvuennusteiden arvioidaan pysyneen ennallaan. 9, 10, 11) 


1) IEA Renewable Energy Market Update (kesäkuu 2023) 

2) IRENA, 2022: World Energy Transitions Outlook, A roadmap to 2030, https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2022 

3) European Commission, https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-targets_en 

4) https://investeu.europa.eu/contribution-green-deal-and-just-transition-scheme_en 

5) Aurora Jul22 European Battery Market Attractiveness Report 

6) https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/energy-storage-market 

7) Market Research Future, https://www.marketresearchfuture.com/reports/power-quality-equipment-market-3088 

8) Future Market Insight, https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2577255/0/en/Power-Quality-Equipment-Market-is-expected-to-hit-a-revenue-of-US-38-04-Bn-in-2023-and-is-estimated-to-cross-a-worth-US-69-65-Bn-by-2033-at-a-CAGR-of-6-25-Data-analysis-by-FMI.html 

9) UMR, Global Harmonic Filter Market 2016-2031, https://upmarketresearch.com/ 

10) Future Market Insights, https://www.futuremarketinsights.com/reports/static-var-compensator-market 

 11) Business Research Insights, https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/gate-bipolar-transistors-statcom-market-107313